card
Зохиогч: "Иргэд төсвөө хянана" Иргэний нийгмийн сүлжээ, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал 2011
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Орон нутгийн төсвийн ил тод байдлын судалгаа нь Монгол Улсын аймгууд болон нийслэл хотын төр, захиргааны байгууллагын түвшинд төсвийн баримт бичгийн ил тод байдал, төсвийн явцад иргэд оролцох боломжийг хараат бус байр сууринаас үнэлэх анхны оролдлого юм. Уг төслийг Олон улсын төсвийн түншлэл байгууллагын Нээлттэй төсвийн санаачлагын санхүүгийн болоод арга зүйн дэмжлэгтэйгээр Нээлттэй Нийгэм Форум, “Иргэд Төсвөө Хянана” иргэний нийгмийн сүлжээтэй хамтран хэрэгжүүллээ. 

Судалгааны дүнд гарч байгаа төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын ерөнхий дүр зураг тун тааруухан байна. Нийт авч болох 100 онооноос орон нутгийн засаг захиргаад дунджаар ердөө 34.9 оноо л авч байгаа нь төсвийг ил, нээлттэй болгох ноцтой шаардлага байгааг илтгэнэ. Ялангуяа ил тод, нээлттэй байдлыг эрх зүйн талаас хангасан байдал ердөө 17.3 оноо авсан нь маш хангалтгүй үзүүлэлт юм. 

Зохиогч: "Иргэд төсвөө хянана" Иргэний нийгмийн сүлжээ, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Орон нутгийн төсвийн ил тод байдал 2011
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах