card

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Ардчилсан сайн засаглалыг бэхжүүлэх хүрээнд төрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг гүнзгийрүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн шинжилгээ мониторинг хийхийн зэрэгцээ олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, зарим техникийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулж буй бол Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулсан эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх болон шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, энэ чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үр нөлөөтэй хамтын ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД