card

БИДНИЙ ТУХАЙ

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь 2004 онд Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын сан)-г залгамжлан байгуулагдсан дотоодын төрийн бус байгууллага юм. Бидний үйл ажиллагааны гол зорилго нь бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх үйл явцад иргэд, иргэний нийгмийн идэвхтэй оролцоог дэмжих, чанартай мэдээлэл, судалгаанд үндэслэсэн бодлогын хэлэлцүүлэг өрнүүлэх явдал билээ. Энэхүү зорилгын хүрээнд ардчилсан сайн засаглал, эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын тулгамдсан асуудлуудыг иргэний нийгмийн зүтгэлтнүүд, эрдэмтэн судлаачидтай хамтран судлах, шинжилгээ, мониторинг хийн үр дүнг бодлого боловсруулагчид болон олон нийтэд хүргэх зэргээр улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулахыг зорин дараах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

АЖИЛТНУУД

НЭЭЛТТЭЙ НИЙГЭМ ФОРУМ ТАЙЛАН