card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2004Судалгаа

Монголын улсын боловсролын тогтолцоо ба сургалтын төрийн сан: Тогтвортой ирээдүйг бий болгох

Зохиогч: Норман Лароке ба Брайн Ии
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: боловсролын тогтолцоо, боловсролын салбар, сургалтын төрийн сан, боловсролын санхүүжилт, сургалтын зээл
Хөтөлбөр: *
1990 оны эхэн үеэс хойш Монголын дээд боловсролын салбарт сургалтын төлбөрийн тогтолцоог нэвтрүүлж, оюутнуудад зориулагдсан зээл, тусламжийн хөтөлбөр бий болгосон, дээд боловсролын салбарт хувийн хэвшлийн их, дээд сургуулиуд үйл ажиллагаагаа явуулах бололцоог нээсэн гэх мэт шинэ өөрчлөлтүүд нь мэргэжлийн боловсролын тогтолцоог үлэмж хэмжээгээр шинэчилсэн. Энэ үеэс эхлэн их, дээд сургуулиудын тоо болон их, дээд сургуулиудад суралцагчдын тоо мэдэгдэхүйц хэмжээгээр нэмэгдсэн. Малчин ба бага орлоготой өрхийн хүүхдүүд ч мөн дээд боловсролын төвшинд хамрагдах явдал нэмэгджээ. Сургалтын төрийн сан (СТС) нь оюутны санхүүгийн тусламжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч бөгөөд буцаан төлөгдөх ба буцаан төлөгдөхгүй олон төрлийн зээл тусламжийг олгодог. Энэ нь дээд боловсролын салбарын өсөлтийг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн нь эргэлзээгүй юм.
Зохиогч: Норман Лароке ба Брайн Ии
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: боловсролын тогтолцоо, боловсролын салбар, сургалтын төрийн сан, боловсролын санхүүжилт, сургалтын зээл
Хөтөлбөр: *