card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2005Судалгаа

Төлбөртэй давтлага /дамжаа

Зохиогч: Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Будапештийн Боловсролыг Дэмжих Хөтөлбөр
Он: 2005
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ебс-ийн сургалтын чанар, төлбөртэй давтлага, төлбөртэй дамжаа, ерөнхий боловсролын сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт
Хөтөлбөр: *

Төлбөртэй давтлага/дамжаа судалгааг Монголын Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээс эрхлэн зохион байгуулав. Монголын Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээс төлбөртэй давтлага/дамжаа судалгааг явуулах ажлын хэсгийг сонгон томилж ажиллуулсан бөгөөд Будапешт дэх Нээлттэй Нийгмийн хүрээлэнгээс боловсруулсан судалгааны асуулгыг баримтлан өөрийн орны нөхцөлд тохируулан боловсруулж судалгааг явуулав.
Судалгааны ажлын хэсэг Монгол дахь төлбөртэй давтлага/дамжааны цар хүрээ, шалтгаан, үр дагаврыг судлан үзэж судалгааны үр дүнг БСШУЯ болон бодлого боловсруулагчдад танилцуулах замаар ЕБС-иудын сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд нөлөөлөх бусад улсуудад хийсэн судалгаатай харьцуулан дүгнэлт гаргах зорилт тавин ажилласан болно.

Зохиогч: Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Будапештийн Боловсролыг Дэмжих Хөтөлбөр
Он: 2005
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ебс-ийн сургалтын чанар, төлбөртэй давтлага, төлбөртэй дамжаа, ерөнхий боловсролын сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт
Хөтөлбөр: *