card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2009Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ЭдийнЗасагХөгжлийнАсуудал

Хөдөлмөрийн зах зээл ба нийгмийн эмзэг байдал /2009 оны II хагас жилийн тайлан/

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн Эдийн засгийн онолын тэнхимийн судлаачдын баг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, хөдөлмөрийн зах зээл, ядуурал, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, монголын эдийн засгийн хямрал
Хөтөлбөр: *

Манай орны хөдөлмөрийн зах зээл дээр хямралын улмаас гарсан өөрчлөлтийн талаарх энэ судалгаанд албан ба албан бус секторын ажил эрхлэлт, ажилгүйдлийн түвшин болон хөдөлмөрийн эрэлт, нийлүүлэлтэд гарч буй өөрчлөлт, тэдгээрийн шалтгааныг авч үзлээ. Түүнчлэн ажилгүйдлийг бууруулах чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлж байгаа бодлогын талаар албан ёсны статистик тоон мэдээлэл болон Дэлхийн Банкны суурин төлөөлөгчийн газар, Нээлттэй Нийгэм Форумаас хийсэн түүвэр судалгаанууд дээр үндэслэн шинжилж, дүгнэлт гаргалаа.

Зохиогч: МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургуулийн Эдийн засгийн онолын тэнхимийн судлаачдын баг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, хөдөлмөрийн зах зээл, ядуурал, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, монголын эдийн засгийн хямрал
Хөтөлбөр: *