card
2010#ТөсвийнИлТодБайдал

Монгол Улсын санхүүгийн зах зээл /2009 оны II хагас жилийн тайлан/

Зохиогч: Судлаач, Эдийн засгийн ухааны Доктор Б.Түвшинтөгс, Хянан тохиолдуулсан ННФ-ын менежер Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, монгол улсын санхүүгийн зах зээл, мөнгөний бодлого, үнэт цаасны зах зээл, банкны систем
Хөтөлбөр: *

Энэхүү тайлангаар өнөөгийн санхүү, эдийн засгийн хямралын үед бодлого боловсруулагчид чухам ямар бодлогын сонголтуудыг хийсэн, эдгээр нь амьдралд хэрхэн хэрэгжив, ирээдүйд бий болох өнөөгийнх шиг хямралуудыг даван туулахад бид юунд анхаарах шаардлагатай байгаа талаар дэлгэрэнгүй хэлэлцэхийг хүслээ. Үүний зэрэгцээ төрөөс баримтлах аливаа нэг бодлого хүнд сонголтуудтай учирдаг гэдгийг олон нийтэд таниулах, ойлгуулахад тайлангийн зорилго оршиж байна.

Зохиогч: Судлаач, Эдийн засгийн ухааны Доктор Б.Түвшинтөгс, Хянан тохиолдуулсан ННФ-ын менежер Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: дэлхийн эдийн засгийн хямрал, монгол улсын санхүүгийн зах зээл, мөнгөний бодлого, үнэт цаасны зах зээл, банкны систем
Хөтөлбөр: *