card
Эдийн засаг, Бизнес ба Хөгжлийн асуудал2011Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал

Хэрэгцээгүй луйвар: Оюу толгой зэс алтны уурхайн төслийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний нягтрал

Зохиогч: Бэлтгэсэн: Oюу Толгойн Хяналт ТББ, Accountability Counsel, Urgewald, CEE Bankwatch, London Mining Network, мөн Bank Information Center
Хэвлэн нийтэлсэн: Oюу Толгойн Хяналт ТББ
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэгцээгүй луйвар: Оюу толгой зэс алтны уурхайн төслийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний нягтрал
Хөтөлбөр: *
Хэлэлцүүлж буй энэ БОННҮ нь Дэлхийн Банк тэргүүтэй олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалт хийх шийдвэрийн үндэслэл болох гэж байгаа тул алдаа мадагтай үнэлгээнд үндэслэн шийдвэр гаргах нь нутгийн бүлгүүдийн эрх ашиг болон хөрөнгө оруулагч талуудын нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлнө гэж үзэж байна.
Төсөл нь нутгийн иргэд болон байгаль орчинд үлэмж сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа.
Иймд, энэхүү БОННҮ-ний тайланд зөрчилтэй, алдаа мадагтай тусгагдсан зүйлүүд дээр өөрийн саналыг дэвшүүлж, доорхи зөвлөмжүүдийн дагуу зохих арга хэмжээ авагдтал санхүүжилтийн хэлэлцээрийг зогсоохыг зөвлөж байна.
 
Зохиогч: Бэлтгэсэн: Oюу Толгойн Хяналт ТББ, Accountability Counsel, Urgewald, CEE Bankwatch, London Mining Network, мөн Bank Information Center
Хэвлэн нийтэлсэн: Oюу Толгойн Хяналт ТББ
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэгцээгүй луйвар: Оюу толгой зэс алтны уурхайн төслийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний нягтрал
Хөтөлбөр: *