card
Байгаль орчин, хамгаалал2006Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал

Байгалийн Нөөцийн Менежмент дэх Нийгэм ба Жендэрийн Судалгаа

Зохиогч: Олон Улсын Хөгжлийн Судалгааны Төв
Хэвлэн нийтэлсэн: ADMON
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Байгалийн Нөөцийн Менежмент дэх Нийгэм ба Жендэрийн Судалгаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү ном нь байгалийн нөөцийн менежментэд нийгэм болон жендэрийн асуудал ямар байдлаар тусаж байгааг улс орнуудын ялгаатай жишээн дээр тайлбарлан харуулсан энгийн, ойлгомжтой ном юм. Энэ асуудлыг судлахдаа нутгийн иргэд, олон нийт болон бэлчээр, байгалийн нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг хамруулсан оролцооны аргад тулгуурласан байна.

Мөн Азийн улс орнуудын соёл, уламжлал, зан заншлын өвөрмөц байдлаас хамааран тухайн нийгэм дэх жендэрийн талаарх ойлголт, эмэгтэйчүүдийн статус, нийгэмд эзлэх байр суурь, цаашлаад байгалийн нөөцийг хүртэх, хэрэглэх, холбогдох шийдвэр гаргах бүх үйл ажиллагаанд жендэрийн асуудал өвөрмөц байдлаар хөндөгдөж байгааг харуулсан болно. 

Зохиогч: Олон Улсын Хөгжлийн Судалгааны Төв
Хэвлэн нийтэлсэн: ADMON
Он: 2006
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Байгалийн Нөөцийн Менежмент дэх Нийгэм ба Жендэрийн Судалгаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь