card
Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хууль, эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Нээлттэй Нийгэм Форум нь эрх зүйн шинэчлэлийн үйл явцыг бодлогын хэлэлцүүлэг, судалгаагаар дэмжиж ажиллахыг зорьдог билээ. Энэ хүрээнд хүний эрхэд суурилсан, шударга процесс бүхий эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Эрүүгийн процесс ба Хүний эрх” цуврал 6 хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Эдгээр хэлэлцүүлэг нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэд хэдэн хуулийн төслийг УИХ хэлэлцэж байгаа үетэй давхцаж буйгаараа онцлог бөгөөд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх шатанд тулгамдаж буй хүний эрхийн асуудлын талаар олон талын байр суурийг тодруулах зорилготой юм. Хэлэлцүүлгийг ХЗДХЯ, ХЗТТ, МХХ, МӨХ, ХЭҮК болон холбогдох ТББ-уудтай хамтран зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймгийн улсын өмгөөлөгч, хуулийн болон хууль сахиулах байгууллага, иргэний нийгмийн төлөөлөл оролцсон болно. Хэлэлцүүлгийг дараах зургаан сэдвээр зохион байгуулсан бөгөөд тэмдэглэлийг уншигчдад дөхөм байдлаар сийрүүлэн хүргэж байна. 


1.    ЭХХШтХ-ийн 31-р бүлэгт заасан сэжигтэн болон түүний эрхийн талаарх зохицуулалт
2.    Эрүүгийн процесс дах хүний эрхийн баталгаа
3.    Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний тогтолцоо
4.    Шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг 
5.    Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа
6.    Эрүүгийн процесст хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах нь

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Чухал сэдэв
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүгийн хууль, эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих