card
Зохиогч: Р.Лхагвабаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, Бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Эрдэс баялгийн салбарт өрнөж буй эрх зүйн шинэчлэл нь 2019 онд Монгол Улсын Үндсэн хуульд тусгалаа олсон тогтвортой хөгжлийн зарчим, үзэл санааг хэрэгжүүлэхэд чиглэх учиртай.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгай зөвшөөрөл олгоход шаардагдах байгаль орчны үнэлгээ, дүгнэлтийн чанарыг сайжруулах, тэдгээрт орон нутгийн удирдлага, иргэдийн оролцоо, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах гэх мэт эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх, түүнтэй холбоотой мэдэх эрхийг хангах тухай Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зохицуулалтууд тусгах нь уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой экологийн доройтлыг бууруулж, салбарын цаашдын тогтвортой хөгжлийг хангахад чухал нөлөөтэй. Иймд Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээтэй уялдуулах, ил тод, нээлттэй байдал, олон нийтийн оролцоог хангах зэрэг нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагатай хэрхэн нийцэж байгааг энэхүү бичвэрээр хөндөхийг зорилоо.

 

Зохиогч: Р.Лхагвабаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, Бодлогын асуудал
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь