card
Гадаад бодлогоАрдчилсан сайн засаглал2002Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Европын Холбоонд элсэх үйл явцыг хянах нь: Авилгал ба авилгалтай тэмцэх бодлого

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын сан)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн
Он: 2002
Төрөл: pdf
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: авилгал, европын холбоонд элсэх нь, европийн холбооны шалгуур, авилгалтай тэмцэх бодлого, европийн холбоонд нэр дэвшигч улсууд, нэр дэвшигч улсууд дахь авилгал
Хөтөлбөр: *

Энэхүү тойм танилцуулга болон улс орнуудын талаарх дагалдах илтгэлүүд нь Төв болон Дорнод Европын нэр дэвшигч улсуудад авилгал ямар байдалд байгаа, Европын Холбоонд элсэх зорилгоор тэдгээр улсын засгийн газар авилгалын эсрэг эмхлэн бүрдүүлж буй эрх зүй, зохион байгуулалтын болон бодлогын орчин хийгээд ЕХ-ны хэм хэмжээ, стандартуудад үнэлэлт өгөх болно.

 

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын сан)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн
Он: 2002
Төрөл: pdf
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: авилгал, европын холбоонд элсэх нь, европийн холбооны шалгуур, авилгалтай тэмцэх бодлого, европийн холбоонд нэр дэвшигч улсууд, нэр дэвшигч улсууд дахь авилгал
Хөтөлбөр: *