card
Ардчилсан сайн засаглал2004Судалгаа

Авилгатай тэнцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, авилгалтай тэнцэх талаарх олон нийтийн санал бодол

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Д.Ганхуяг Судлаачид: Судлаач: С.Баяр, Ц.Болд, О.Мөнхбат, Г.Түмэннаст, М.Батбаатар, Ч.Тамир, С.Мөнхбаатар, Б.Бат-Өлзий, Ц.Галцог, Э.Загдсүрэн, О.Ганзориг, Ж.Нарантуяа, Б.Анужин
Хэвлэн нийтэлсэн: “Социологийн Академи” сургалт, судалгааны төв
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Авилгатай тэнцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, авилгалтай тэнцэх талаарх олон нийтийн санал бодол
Хөтөлбөр: *

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мониторинг хийж, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, өнөөгийн үр дүнг олон нийтэд нээлттэй байлгах, бодлого боловсруулагчид, иргэний нийгмийн анхаарлыг энэ чигт хандуулна. Мөн манай нөхцөлд тохирсон үзүүлэлтийн системийг бий болгох, авилгалын хэмжээ далайцыг байнга хэмжих арга зүй боловсруулах, түүнийг боловсронгуй болгох, авилгалын индексийг бодож олон улсын байгууллагад явуулах үндсэн зорилготой.

Зохиогч: Судалгааны багийн ахлагч: Д.Ганхуяг Судлаачид: Судлаач: С.Баяр, Ц.Болд, О.Мөнхбат, Г.Түмэннаст, М.Батбаатар, Ч.Тамир, С.Мөнхбаатар, Б.Бат-Өлзий, Ц.Галцог, Э.Загдсүрэн, О.Ганзориг, Ж.Нарантуяа, Б.Анужин
Хэвлэн нийтэлсэн: “Социологийн Академи” сургалт, судалгааны төв
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Авилгатай тэнцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, авилгалтай тэнцэх талаарх олон нийтийн санал бодол
Хөтөлбөр: *