card
2005Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэмСудалгаа

Аймаг, сумын ИТХ-д бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх нь

Зохиогч: МУИС-ийн НШУС-ийн багш Г.Түмэннаст
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Аймаг, сумын ИТХ-д бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх нь
Хөтөлбөр: *

Иргэд орон нутгийн түвшинд бодлого, шийдвэрт оролцох асуудал нь нутгийн өөрөө удирдах ёсны төлөвшилтэй салшгүй холбоотой бөгөөд тухайлбал нэг талаас нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын институтчлал, нөгөө талаас нутаг усныхаа асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцох иргэдийн улс төрийн оролцооны соёлын хөгжлийн чухал хүчин зүйлүүд болж байна.

Зохиогч: МУИС-ийн НШУС-ийн багш Г.Түмэннаст
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Аймаг, сумын ИТХ-д бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх нь
Хөтөлбөр: *