card
Ардчилсан сайн засаглал2009Судалгаа

Авилгын түвшин тогтоох судалгаа

Зохиогч: Азийн сан
Хэвлэн нийтэлсэн: АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Авилгын түвшин тогтоох судалгаа
Хөтөлбөр: *

Авилгын түвшин тогтоох судалгаа нь хагас жил тутам хийгдсэн бөгөөд судалгаа бүрт ижил асуулгыг ашигласан. Анхны суурь судалгааг 2006 оны 3-р сард 1000 хүний дунд хийсэн бөгөөд үүнээс хойш хийгдсэн 5 удаагийн судалгаа болон 8 дахь судалгааны хувьд ерөнхий чиг хандлага тогтоох зорилготой байсан тул түүврийн хэмжээг 600 хүртэл бууруулсан. Ийнхүү түүврийн тоог бууруулсан нь судалгааны үр дүнд гарах стандарт алдааг төдийлөн нэмэгдүүлээгүй бөгөөд судалгааны үр дүнг баталгаажуулах үүднээс түүврийн тоон бууруулсан нь судалгааны үр дүнд гарах стандарт алдааг төдийлөн нэмэгдүүлээгүй бөгөөд судалгааны алдаа ойролцоогоор +/-3% байсан.

 

Зохиогч: Азийн сан
Хэвлэн нийтэлсэн: АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Авилгын түвшин тогтоох судалгаа
Хөтөлбөр: *