card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрхИргэний оролцоог дэмжих нь2010#ХүнийЭрхийнБоловсролСудалгаа

ХДХВ/ДОХ-ын халдвараас сэргийлэх талаарх Монголын боловсролын салбарын бодлогын арга хэмжээ, бэлэн байдал

Зохиогч: А.Гэрэлмаа, Т.Хадхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХДХВ/ДОХ-ын халдвараас сэргийлэх талаарх Монголын боловсролын салбарын бодлогын арга хэмжээ, бэлэн байдал
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Энэхүү судалгааны хүрээнд ХДХВ болон ДОХ-оос сэргийлэх чиглэлээр Монголын боловсролын салбарт хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд бодлогын арга хэмжээ, салбарын бэлэн байдал гэсэн шалгууруудын дагуу үнэлгээ хийлээ. Бодлогын арга хэмжээ нь одоо хэрэгжиж буй ХДХВ болон ДОХ-оос сэргийлэх боловсролын бодлого, хөтөлбөрт хамаарах шалгуур бөгөөд үүнд эрүүл мэндийн албан ба албан бус сургалтын хөтөлбөрийн хүртээмж, сурах бичгийн хангамж болон чанар, багшийн хангамж зэрэг асуудлыг хамруулан авч үзлээ. Салбарын бэлэн байдал нь ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх чанартай сайн боловсролыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх бодлогын орчинд хамаарах шалгуур бөгөөд үүнд салбарын судалгаа шинжилгээ, салбар хоорондын зохицуулалтын чадавхи, мөн сургууль, ажлын байр болон олон нийтэд түшиглэн ХДХВ/ ДОХ-оос сэргийлэх үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг дэмжсэн ээлтэй орчин бүрдүүлэх асуудлыг багтаалаа.

Зохиогч: А.Гэрэлмаа, Т.Хадхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХДХВ/ДОХ-ын халдвараас сэргийлэх талаарх Монголын боловсролын салбарын бодлогын арга хэмжээ, бэлэн байдал
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь