card
ННФ жилийн тайлан2005Жилийн тайлан

Нээлттэй Нийгэм Форум 2004 оны жилийн тайлан

Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: pdf
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: тайлан, засаглал, эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, нийгмийн салбар, нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь
Нээлттэй Нийгэм Форум нь МННХ-гийн залгамжлагч болохын хувьд тус хүрээлэнгээс сүүлийн жилүүдэд анхаарч ирсэн олон асуудал, хэрэгжүүлж ирсэн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байна. Ардчилсан засаглалын хүрээнд Нээлттэй Нийгэм Форум улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын асуудлаар иргэдэд мэдээлэл хүргэх, иргэд болон бодлого боловсруулагчдыг холбоход түлхүү анхаарч, хүчин чармайлт гарган ажиллаж ирлээ. Тухайлбал, “Форум ТВ” нэртэй телевизийн ток шоу нэвтрүүлгийг 2004 онд эхлүүлж, улс даяар цацдаг болсон нь нийгэм дэх маргаантай асуудлаар өргөн олныг хамарсан хэлэлцүүлэг өрнүүлж, иргэдийн оролцоог хангахад чухал ач холбогдолтой болов. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, Дэлхийн Банк, Азийн Хөгжлийн Банкны оролцоо, дэмжлэгтэйгээр Нээлттэй Нийгэм Форумын Хөгжлийн мэдээллийн төвийг нээн ажиллуулсан нь иргэд бодлогын холбогдолтой мэдээллийг чөлөөтэй авах нэг гол эх сурвалж болж байна. Нээлттэй Нийгэм Форумын монгол, англи хэлээр гардаг www.forum.mn вэб хуудас нь бодлогын холбогдолтой мэдээлэл, судалгаа, шинжилгээний онлайн мэдээллийн тэргүүлэх эх сурвалж болон хөгжиж, нийгмийн тулгамдсан олон асуудлаар олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг дэмжсэн арга хэмжээ боллоо.
Зохиогч: Нээлттэй Нийгэм Форум
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: pdf
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: тайлан, засаглал, эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, нийгмийн салбар, нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь