card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрх2004Судалгаа

Цусны донорын судалгаа

Зохиогч: "МЭ Консалтинг" ХХК
Хэвлэн нийтэлсэн: Улаан Загалмай Нийгэмлэг
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын хүний эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн салбар, цусны донор, аюулгүй цус, цусны донорын дүн шинжилгээ, цусны төв
Хөтөлбөр: *

Энэхүү судалгааны зорилго нь:  Нийт ард түмний болон цусны донор болох боломжтой хүмүүсийн цусаа өгөх талаарх мэдлэг ба хандлага, дадлага, туршилгыг тодорхойлж, үнэлгээ өгөх, тэдэнд шийдвэр гаргахад нөлөөлсөн бөгөөд нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг тодорхойлох; Анх удаа болон олон удаагийн цусны доноруудад цусаа өгөхөд нь учирдаг хүндэрлүүд ба тэдний цусны донор болох шийдвэрт нөлөөлсөн хүчин зүйлс, цусны донорыг идэвхжүүлэх (урамшуулах) аргачилалд дүн шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх, хүндэрлүүдийг шийдвэрлэх аргыг тодорхойлох;Нийт хүн амын дунд МУЗН–ийн үйл ажиллагааны, тодруулбал “Аюулгүй цус” хөтөлбөрийн хүрээнд явуулж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдлэгийг тодорхойлох; Нийт ард түмний болон зорилтот бүлгийн дунд сайн дураараа, үнэ төлбөргүй авлагагүйгээр цусаа өгөх талаар сургалт сурталчилгааны ажлын үр өгөөж сайтай хувилбарыг тодорхойлох; МУЗН-ийн цусны донор элсүүлэх ба хадгалах зардлыг тооцоход оршино.

Зохиогч: "МЭ Консалтинг" ХХК
Хэвлэн нийтэлсэн: Улаан Загалмай Нийгэмлэг
Он: 2004
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монголын хүний эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн салбар, цусны донор, аюулгүй цус, цусны донорын дүн шинжилгээ, цусны төв
Хөтөлбөр: *