card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2005Судалгаа

Хөдөөгийн хүн амын нийгмийн зарим хэрэгцээг судалсан дүнгээс

Зохиогч: Философи социологи, эрхийн хүрээлэнгийн судлаач, Доктор Ц.Пүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Философи социологи, эрхийн хүрээлэн
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүний хөгжил, хүн амын эрэлт хэрэгцээ, хөдөөгийн хүн ам, хөдөөгийн өрхийн орлого, хөдөөгийн бизнес
Хөтөлбөр: *

Хүн амын эрэлт хэрэгцээг танин мэдэх явдал нь нийгмийн удирдлагыг оновчтой болгоход чухал ач холбогдолтой байдаг. Иймээс хөдөөгийн хүн амд шаардлагатай зарим материаллаг хэрэгцээг жагсаан бичиж тэдгээрийг ач холбогдлоор нь нэгээс эхлэн дугаарлахыг хариулагчдаас хүссэн юм. Оноосон тоон утгын дундажыг бодож үзэхэд хөдөөгийн өрх, хүн амын орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал хамгийн нэгдүгээрт, дараа нь гэр сууцаа тохижуулах, гуравдугаарт эмчлүүлж сувилуулах хэрэгцээ оржээ.

Зохиогч: Философи социологи, эрхийн хүрээлэнгийн судлаач, Доктор Ц.Пүрэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Философи социологи, эрхийн хүрээлэн
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүний хөгжил, хүн амын эрэлт хэрэгцээ, хөдөөгийн хүн ам, хөдөөгийн өрхийн орлого, хөдөөгийн бизнес
Хөтөлбөр: *