card
2005Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоМонитор

"Газрын шинэтгэлийн мониторинг” төслийн нэгдсэн тайлан

Зохиогч: "Байгаль XI" ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын газрын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, газрын шинэтгэл, газар ашиглалт, газар өмчлөх эзэмших, газрын тухай хууль, тусгай хамгаалалттай газрын мониторинг, бэлчээрийн газрын мониторинг, уул уурхайн газрын мониторинг, тариалангийн газрын мониторинг, хотын газрын мониторинг
Хөтөлбөр: *

Мониторингийн судалгаа нь газрын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарал татсан, газар өмчлөл, эзэмшлийн өнөөгийн ерөнхий дүр төрх, байдлыг бодитойгоор илэрхийлж чадах засаг захиргааны нэгж, объектуудыг хамарсан байх, санал асуулгын судалгаанд иргэдийн санал, бодлыг аль болох үнэн зөв, чөлөөтэйгээр илэрхийлүүлж, түүнд бодитой үнэлгээ өгөх, хуулийн хэрэгжилтийн байдалтай газар дээр нь биечлэн танилцаж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах зарчмаар хийгдлээ.

Зохиогч: "Байгаль XI" ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол улсын газрын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, газрын шинэтгэл, газар ашиглалт, газар өмчлөх эзэмших, газрын тухай хууль, тусгай хамгаалалттай газрын мониторинг, бэлчээрийн газрын мониторинг, уул уурхайн газрын мониторинг, тариалангийн газрын мониторинг, хотын газрын мониторинг
Хөтөлбөр: *