card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2004#Сонгууль#СонгуулийнАжиглалтМонитор

УИХ-ын 2004 оны сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн мониторинг

Зохиогч: Сонгогчдын Боловсрол Төв, Глоб Интернэйшнл ТББ, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгуулийн кампанит ажил, сонгуулийн кампанит ажлын мониторинг, сонгуулийн хууль, улс төрийн орчин, улс төрийн нам, улс төрийн санхүүжилт, сонгуулийн кампани
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь
Уг мониторингийг сонгуулийн кампанит ажлын хуулиар тогтоосон хугацаанд буюу 2004 оны 4 дүгээр сарын 26-наас 2004 оны 6 дугаар сарын 26-ны хооронд хийлээ. Мониторингийн хүрээнд сонгуулийн арга хэмжээ болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр улс төрийн нам, нэр дэвшигчдийн талаар явуулсан мэдээлэлд мониторинг хийн, илрүүлсэн тоо баримтууд дээр анализ дүгнэлт хийн, сонгуулийн кампанит ажилд төрийн эх үүсвэр ашиглахыг зогсооход чиглэгдсэн шинэчлэл хийх талаар санал зөвлөмж боловсруулан гаргасан.Түүнчлэн, урвуугаар ашиглагдсан төрийн эх үүсвэр болон сонгуулийн төлбөртэй сурталчилгааны санхүүгийн тооцоог гаргасан ба төрийн эх үүсвэрийг улс төрийн зорилгод ашиглахын хор холбогдлын талаар иргэдийн ойлголтыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаа явууллаа.
Зохиогч: Сонгогчдын Боловсрол Төв, Глоб Интернэйшнл ТББ, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2004
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгуулийн кампанит ажил, сонгуулийн кампанит ажлын мониторинг, сонгуулийн хууль, улс төрийн орчин, улс төрийн нам, улс төрийн санхүүжилт, сонгуулийн кампани
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь