card
Ардчилсан сайн засаглал2005Судалгаа

Монгол улс дахь авилгалын байдалд хийсэн үнэлгээний тайлан

Зохиогч: ОУХА, Азийн Сан
Хэвлэн нийтэлсэн: АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: иргэний нийгэм, авилгал, улс төрийн авилгал, засгийн газрын удирдлага, засгийн газрын авилгал, хувийн хэвшил
Хөтөлбөр: *
Уг тайлангийн гол дүгнэлт нь урьд өмнө хийгдэж байсан тоон болон чанарын бусад судалгааны нэгэн адил Монгол улсад “жижиг сажиг” буюу захиргааны түвшинд ч, “их хэмжээний” буюу элит түвшинд ч авилгалын боломж улам өссөөр байна гэж үзжээ. Авилгалын энэ хоёр хэлбэрийн аль аль нь Монголчуудын санааг зовоох ёстой асуудал хэдий ч “их хэмжээний” авилгалыг нилээд ноцтойд авч үзэх ёстой юм. Учир нь ийм төрлийн авилгал эдийн засаг, улс төрийн эрх мэдэлтнүүдийн хоорондох холбоог нягтруулж, бусад хуучин социалист орнуудад тохиолдсон шиг ардчилал, хөгжил цэцэглэлтэнд муу нөлөө үзүүлээд зогсохгүй бүр ардчиллын замаас ухрахад ч хүргэх аюултай. Монголд авилгал улам бүр өсөн томорч байгаа нь хоорондоо уялдаа холбоо бүхий хэд хэдэн хүчин зүйлээс шалтгаалж байна.
Зохиогч: ОУХА, Азийн Сан
Хэвлэн нийтэлсэн: АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: иргэний нийгэм, авилгал, улс төрийн авилгал, засгийн газрын удирдлага, засгийн газрын авилгал, хувийн хэвшил
Хөтөлбөр: *