card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчилсан сайн засаглал2005Судалгаа

Улс төрийн барометр, 2005 он 11 сар

Зохиогч: Сант Марал
Хэвлэн нийтэлсэн: Конрад Аденаурын сан
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгууль, нийгэм, улс төр, улс төрийн нам, сонгогчид, сант марал, нийгмийн хандлага, олон нийтийн хандлага, олон нийт, монголын нийгэм, монголын эдийн засаг
Хөтөлбөр: *

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдалд 2005 оны 5 сард хийсэн олон нийтийн санал бодлын судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар, Төв, Сүхбаатар, Завхан, Өвөрхангай  аймгуудын 1738 иргэдийг хамрууллаа. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2005 оны 11-р сарын 7-ээс  14-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа юм.
 

Зохиогч: Сант Марал
Хэвлэн нийтэлсэн: Конрад Аденаурын сан
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгууль, нийгэм, улс төр, улс төрийн нам, сонгогчид, сант марал, нийгмийн хандлага, олон нийтийн хандлага, олон нийт, монголын нийгэм, монголын эдийн засаг
Хөтөлбөр: *