card
2005Иргэдийн оролцоо, иргэний нийгэмСудалгаа

Монгол дахь Төрийн Бус Байгууллагуудын мэдээлэл

Зохиогч: Ардчиллын Боловсрол Төв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТББ-уудын бүртгэл, ТББ-уудын мэдээлэл, төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа ба Монгол, монголын ТББ, ТББ-ын зохион байгуулалт, ТББ-уудын санхүүжилт, ТББ-уудын төрөл ба хэлбэр
Хөтөлбөр: *

Нээлттэй Нийгэм Форумаас Монгол Улс дахь ТББ-уудын тоон мэдээллийг гаргах зорилгоор энэхүү судалгааг Ардчиллын Боловсрол ТББ-тай гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгэсэн.  Судалгаа нь ХЗДХЯ-ны ТББ-ын бүртгэл болон Татварын албадын бүртгэл, тайлан дээр үндэслэсэн тоон  судалгаа юм. Судалгааг 2005 оны 07-р сарын 01-нээс 12-р сарын 15-ны хооронд цуглуулж нэгтгэсэн ба  нийт ХЗДХЯ-ны бүртгэлтэй 3720 байгууллага болон татварын бүртгэлтэй 1042 ТББ хамрагдсан байна.

Зохиогч: Ардчиллын Боловсрол Төв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2005
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТББ-уудын бүртгэл, ТББ-уудын мэдээлэл, төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа ба Монгол, монголын ТББ, ТББ-ын зохион байгуулалт, ТББ-уудын санхүүжилт, ТББ-уудын төрөл ба хэлбэр
Хөтөлбөр: *