card
2005Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоИргэдийн оролцоо, иргэний нийгэмСудалгаа

Төсвийн үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоог хангах нь

Зохиогч: Зохистой Хөгжлийн Жендэр Төвийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2005
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монгол улсын төсвийн шинэчлэл, төсөв боловсруулахад иргэдийн оролцоо, иргэний нийгмийн оролцоо, төсвийн үйл явц, иргэний төсөв, төрийн сан, орон нутгийн төсөв, эдийн засгийн өсөлт
Хөтөлбөр: *

Төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд төсвийн үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоог хангах асуудалд төр засаг төдийгүй иргэд, иргэний нийгэм, олон улсын байгууллагууд анхаарлаа хандуулж буй энэ үед, төсвийн үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоог хангаж буй улс орнуудын “сайн” туршлагыг судалж, Монгол Улсын төсвийн үйл явц буюу төлөвлөх, хэлэлцэх, батлах, тайлагнахад иргэний нийгмийн оролцоог хангах арга хэлбэрийг тодорхойлох зорилгоор “Төсвийн үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоог хангах нь” судалгааны ажлыг НҮБХХ, СЭЗЯ-ны дэргэдэх Ядуурлын судалгааны нэгжийн санхүү, техникийн туслалцаатайгаар Зохистой Хөгжлийн Жендэр Төвийн судлаачдын баг гүйцэтгэлээ.

Зохиогч: Зохистой Хөгжлийн Жендэр Төвийн судалгааны баг
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2005
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: монгол улсын төсвийн шинэчлэл, төсөв боловсруулахад иргэдийн оролцоо, иргэний нийгмийн оролцоо, төсвийн үйл явц, иргэний төсөв, төрийн сан, орон нутгийн төсөв, эдийн засгийн өсөлт
Хөтөлбөр: *