card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэл2006Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтСудалгаа

Байгаль орчны талаарх иргэдийн мэдлэгийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тусламжтайгаар сайжруулах нь

Зохиогч: Хэвлэлийн Хүрээлэн, Байгаль Орчны Яам
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээл ба байгаль орчин, байгаль орчны мэдээлэл, байгаль орчны мэдлэг
Хөтөлбөр: *

Уг төслийн хүрээнд:

1. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээрнийтэлж нэвтрүүлж буй байгаль орчны талаарх мэдээлэлд шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий аргачлалд тулгуурлан агуулгын шинжилгээ болон олон нийтийн санал асуулгыг мэргэжлийн түвшинд явуулна.

2. Дээрх судалгааны дүнд тулгуурлан Хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж буй сэтгүүлчид, Сэтгүүл зүйн Их дээд сургуулиудын багш нарын дунд байгаль орчны талаар хэрхэн сурвалжилж олон нийтэд хүргэх, энэ талын сургалтын хөтөлбөрт хэрхэн ашиглах талаар богино хугацааны сургалтыг зохион байгуулна.

3. Төслийн үр дүнд байгаль орчны талаарх мэдлэгийн түвшин, давтамж, агуулга зэрэг тоон үзүүлэлтүүдийг гаргахын сацуу иргэдийн мэдлэгийн түвшинг тогтооно. Сургалтын үр дүнд сэтгүүлчдийн чадварт өөрчлөлт орж иргэдийн байгаль орчны талаарх мэдлэгийн хүрээг тэлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулна.

Зохиогч: Хэвлэлийн Хүрээлэн, Байгаль Орчны Яам
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хэвлэл мэдээл ба байгаль орчин, байгаль орчны мэдээлэл, байгаль орчны мэдлэг
Хөтөлбөр: *