card
Зохиогч: Ч. Өнөрбаяр, LLM, Б. Тэмүүлэн, PhD, Зөвлөх Ж.Баярцэцэг, LLM
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн нууцын тухай өнөөгийн хандлагыг өөрчлөх замаар иргэдийн мэдэх эрхийг хангах нь
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Хуулийн зохицуулалтууд хэт ерөнхий, хоорондоо зөрчилдсөн юмуу харилцан уялдаагүйгээс болж хийдэл (хуулийн цоорхой) үүсч улмаар хууль хэрэгжихгүйд хүрч, хүний эрх, эрх чөлөө хамгаалалтгүй болдог. Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол Улсад иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангахад саад болж буй төрийн нууцын тухай ойлголт, хандлагыг (ялангуяа Төрийн болон Байгууллагын нууцын тухай хуулийн үзэл санаанд туссан) тодорхойлж, “төрийн нууц”, “байгууллагын нууц” хэмээх ойлголтыг тодорхойлоход ашиглаж болох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад чиглэгдэж байна. 

Зохиогч: Ч. Өнөрбаяр, LLM, Б. Тэмүүлэн, PhD, Зөвлөх Ж.Баярцэцэг, LLM
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн нууцын тухай өнөөгийн хандлагыг өөрчлөх замаар иргэдийн мэдэх эрхийг хангах нь
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь