card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрх2006Судалгаа

Улаабаатар хот болон сонгосон аймгийн төв, сумдын албан бус хэвшил дэх хүүхдийн хөдөлмөрийн суурь судалгаа

Зохиогч: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, хүний хөгжил, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн эрх зүй, хөдөлмөр эрхлэж буй хүүхдүүд, хүүхдийн хөдөлмөр, сургууль завсралт, хүүхдийн эрх
Хөтөлбөр: *

Албан бус хэвшилд хөдөлмөр эрхлэж буй хүүхдүүдийг хөдөлмөрөөс хөндийрүүлэх, тэдний хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах чиглэлийн үйл ажиллагааг ОУХБ-ын Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах хөтөлбөр орон нутгийн удирдлага, ТББ-уудтай хамтран хэрэгжүүлэхэд Улаанбаатар хот болон сонгогдсон хот суурин газруудын албан бус хэвшилд хөдөлмөр эрхлэж буй хүүхдүүдийн тоо, тэдний хөдөлмөрийн нөхцөл байдлыг тодруулан хүүхэд хөдөлмөрийн харилцаанд ороход нөлөөлж буй хүчин зүйлс, шалтгааныг тодорхойлох асуудал чухал байсан тул энэхүү судалгааг ОУХБ-ын Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах хөтөлбөр санхүүжүүлэн гүйцэтгүүлсэн билээ.

Зохиогч: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага, Хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах хөтөлбөр
Хэвлэн нийтэлсэн: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага
Он: 2006
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: албан бус хөдөлмөр эрхлэлт, хүний хөгжил, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн эрх зүй, хөдөлмөр эрхлэж буй хүүхдүүд, хүүхдийн хөдөлмөр, сургууль завсралт, хүүхдийн эрх
Хөтөлбөр: *