card
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн үйлчилгээ ба ТББ, нийгмийн халамж, цэргийн дүрэмт хувцасны хангамж, орон нутгийн шүүх гаалийн албаны үйл ажиллагаа, газар өмчлөлт, газар эзэмших эрх Монголд, лиценз олголт
Хөтөлбөр: *

Энэхүү эмхтгэлд газар олголт, халамжийн үйлчилгээ, шүүх, гааль, лиценз олголтод хийсэн мониторингийн төслүүдийн тайланг хураангуйлан оруулсан бөгөөд эдгээр үйлчилгээнд гарч байгаа алдаа дутагдлыг дэлгэн, учир шалтгааныг оновчтой тайлбарлaсны дээр хэрхэн засч залруулах талаар үнэтэй зөвлөмж боловсруулсныг нийтэллээ.

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2006
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: төрийн үйлчилгээ ба ТББ, нийгмийн халамж, цэргийн дүрэмт хувцасны хангамж, орон нутгийн шүүх гаалийн албаны үйл ажиллагаа, газар өмчлөлт, газар эзэмших эрх Монголд, лиценз олголт
Хөтөлбөр: *