card
Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2011 оны 3-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индекс 3-р улиралд өмнөх удирлаас 4-н нэгж хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 8 нэгж хувиар тус тус өсч 203.78 болсон байна. ХХИ нь энэ оны 1-р улиралд 229 оноотой гарсан буюу түүхэндээ хамгийн өндөр түвшинд хүрээд байсан. Харин 2-р улиралд 200 оноо руу буусан байсан 3-р улиралд бага зэрэг сэргэсэн нь энэ юм. ХХИ-ийн өсөлт нь эдийн засагт гарч байгаа эерөг өөрчлөлтүүдтэй холбон тайлбарлаж болох бөгөөд манай орны ажилгүйдэл буурч, төсвийн ажилчдын цалин тэтгэврийг нэмэх талаар яригдаж эхэлсэн нь амьжиргаа сайжирна гэсэн хүлээлтийг бий болгосон байж болзошгүй.

Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2011 оны 3-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах