card
Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2011 оны 1-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

2011 оны 1 дүгээр улиралын ХХИ-ийн судалгааны санал асуулгын хуудас нь нийт 16 асуулттай байсан бөгөөд эхний хэсэг нь оролцогчдоос ерөнхий мэдээлэл авах, хоёрдох хэсэг буюу 1-8 дугаар асуулт хэрэглэгчдийн ирээдүйн хандлагыг тодорхойлох, гуравдахь хэсэг буюу 9-14 дүгээр асуулт хэрэглэгчдийн банк санхүүгийн байгууллагад итгэх итгэлцүүрийг тодорхойлоход зорилготой асуултууд байсан байна. Харин сүүлийн дөрөвдүгээр хэсэг нь 2 нээлттэй асуултаас бүрдэж байсан ба Таван Толгойн хувийг хувьцаа хэлбэрээр тараах , Монгол улсын нэгдсэн төсвийн зардалтай холбоотойгоор иргэдийн хүлээлт, сэтгэгдэл ямар байгааг тодорхойлох зорилоготой байлаа.

Зохиогч: Санхүүгийн зах зээлийн холбоо, ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хэрэглэгчийн хүлээлтийн индексийн судалгаа 2011 оны 1-р улирал
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах