card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2010#СонгуульБодлогын асуудал

Шударга сонгууль: Сонгуулийн зохион байгуулалтын зарим асуудал

Зохиогч: ННФ-ын менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгууль, сонгуулийн санал, улс төр, улс төрийн нам, сонгогчид, сонгуулийн систем, сонгуулийн хууль
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь
ННФ-с гаргаж байгаа анхны дугаар Бодлогын асуудал цуврал сэтгүүлд сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, хянах үйл явц, сонгуулын хороодын томилгоо, үйл ажиллагааны ил тод байдал, саналын хуудас зарцуулах, хянахтай холбоотой хуулийн одоогийн зохицуулалтыг олон улсын стандарттай харьцуулсан үнэлгээ, хууль хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл, тэдгээрийг зөв зохистой шийдэх арга замыг талаарх тодорхой санал зөвлөмж, холбогдох олон улсын туршлагаас тусгасан болно.
Зохиогч: ННФ-ын менежер Д.Энхцэцэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2010
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгууль, сонгуулийн санал, улс төр, улс төрийн нам, сонгогчид, сонгуулийн систем, сонгуулийн хууль
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь