card
2010Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглалСудалгаа

Ашигт малтмал олборлогч улс орнуудын улсын санхүүгийн удирдлагын хүрээ

Зохиогч: Teresa Davan, Jean-Luc Helis
Хэвлэн нийтэлсэн: Олон Улсын Валютын сан
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ашигт малтмал, олон улсын санхүүгийн удирдлага, байгалийн баялаг, олборлолт, ашигт малтмал олборлогч улс, эрдэс баялаг, ашигт малтмалын нөөц
Хөтөлбөр: *

Энэхүү хэлэлцүүлгийн материалд байгалийн баялаг ашигт малтмалын олборлолтоос орох орлогыг удирдахтай холбогдон гардаг сорилтууд ба түүнийг давах бодлогын зөвлөмжүүд, түүнчлэн Улсын Санхүүгийн Удирдлага ба энэ чиглэлд байгалийн эрдэс баялаг үйлдвэрлэгч орнууд авч хэрэгжүүлбэл зохилтой шинчлэлийн асуудлыг авч үзэв.

Зохиогч: Teresa Davan, Jean-Luc Helis
Хэвлэн нийтэлсэн: Олон Улсын Валютын сан
Он: 2010
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ашигт малтмал, олон улсын санхүүгийн удирдлага, байгалийн баялаг, олборлолт, ашигт малтмал олборлогч улс, эрдэс баялаг, ашигт малтмалын нөөц
Хөтөлбөр: *