card
Хүний эрх2007Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого

Монголын хүний хөгжлийн илтгэл 2007: Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурал

Зохиогч: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, ОУХБ
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2007
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүний хөгжил ба Монгол, хөдөлмөр эрхлэлт ба жендерийн ялгаа, ажилгүйдэл ба ядуурал, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн эрх зүй, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт
Хөтөлбөр: *

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр ОУХБ-тай хамтран Монголын хүний хөгжлийн дөрөв дэх удаагийн илтгэлийн хураангуйг “Хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурал” сэдэвтэйгээр бэлтгэж гаргалаа. Монгол Улсын эдийн засаг хурдацтай өсч байгаа ч гэсэн орлогын ядуурал хот, хөдөөгийн алинд ч өндөр хэвээр, орлогын тэгш бус байдал газар авч ядуурлыг бууруулах арга хэмжээ ахиц муутай байгаа энэ үед дээрх сэдвийг сонгож авсан нь цаг үеэ олсон гэж үзэж байна.

Иймд ядуу болон анхаарлаас гадна орхигдсон хүмүүсийг эдийн засгийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, өсөлтийн үр дүнгээс тэгш хүртэх боломжоор ханган ядуурлаас гаргахад хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, стратегийг чиглүүлэх талаар энэ илтгэлд голлон анхаарчээ.

Зохиогч: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, ОУХБ
Хэвлэн нийтэлсэн: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр
Он: 2007
Төрөл: Ном
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: хүний хөгжил ба Монгол, хөдөлмөр эрхлэлт ба жендерийн ялгаа, ажилгүйдэл ба ядуурал, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн эрх зүй, албан бус хөдөлмөр эрхлэлт
Хөтөлбөр: *