card
Зохиогч: Олон улсын төсвийн төсөл, Орчуулсан: Г.Батбаяр, Хянан тохиолдуулсан: Э.Сумъяа, Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: татварын чиглэлээр ажилладаг ТББ, татварын бодлого, улсын төсөв, төсвийн орлого зарлага, ТББ ба төсвийн үйл ажиллагаа, төрийн бус байгууллага ба мониторинг
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

2001 онд хэвлэгдсэн Төсвийн чиглэлээр ажиллах ТББ-уудад зориулсан гарын авлага хэвлэгдээд “бэх нь хатаагүй” байхад татварын чиглэлээрх үйл ажиллагааны гарын авлага боловсруулах санаа ОУТТ-д яригдсан юм. Гэвч уг гарын авлагыг бодит ажил болгох үйл явц 2005 он хүртэл дорвитой хийгдээгүй бөгөөд, харин хүчин чармайлтыг Жоел Фрийдман гаргаж байв. Жоел бол Төсөв ба бодлогын тэргүүлэх чиглэлийн төв (ТБТЧТ)-ийн ахлах судлаач, АНУ-ын төсөв, татварын бодлогын асуудлаар мэргэшсэн, энэхүү гарын авлагад тусгагдсан “татварын чиглэлээрх үйл ажиллагаа”-ны талаар өөрийн туршлагатай хүн юм. Тэрээр төсвийн ил тод байдал болон бусад асуудлаар ОУТТ-тай олон жил өргөн хүрээтэй хамтран ажиллаж ирсэн билээ.

 

Зохиогч: Олон улсын төсвийн төсөл, Орчуулсан: Г.Батбаяр, Хянан тохиолдуулсан: Э.Сумъяа, Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2007
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: татварын чиглэлээр ажилладаг ТББ, татварын бодлого, улсын төсөв, төсвийн орлого зарлага, ТББ ба төсвийн үйл ажиллагаа, төрийн бус байгууллага ба мониторинг
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах