card
Эдийн засаг, Бизнес ба Хөгжлийн асуудал2009

Санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөө Монголд /2009 оны I улирлын тайлан/

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он:
Төрөл:
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

Энэхүү улирлын тайланд дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал Монгол Улсын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж байгааг судлахдаа юуны өмнө манай улсын эдийн засагт хямралын нөлөөлөх сувгуудыг авч үзэн, нөлөө үзүүлэх эрсдэлийн талаар дүгнэлтийг хийсэн болно.

Улмаар дотоод болон гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдалд 2009 оны эхний улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад ямар өөрчлөлт орсон, энэ хугацаанд бодлогын ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн талаар тоон болон чанарын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох бодлогын зөвлөмжийг боловсруулсан. Энэхүү судалгааны үр дүнд дараах үндсэн дүгнэлтүүдийг хийсэн болно.

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он:
Төрөл:
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь