card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчилсан сайн засаглал2009Судалгаа

Улс төрийн барометр №4(37), 2009 он 10 сар

Зохиогч: Сант Марал
Хэвлэн нийтэлсэн: Конрад Аденаурын сан
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгууль, нийгэм улс төр, засгийн газрын үйл ажиллагаа, төсвийн хуваарилалт, улс төрийн тогтолцоо, улс төрийн нам, сонгогчид, сант марал
Хөтөлбөр: *

“Сант Марал” сангаас Монголын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар, Увс, Төв, Хэнтий, Хөвсгөл  аймгуудын 1200  иргэнийг хамрууллаа. Судалгаа нь цаг хугацааны хувьд 2009 оны 10-р сарын 1-с 11-ны хоорондох үеийг хамарч байгаа юм. Судалгааны дүнг нийслэл хот, хөдөөг харьцуулсан байдлаар харуулав. Энэхүү судалгааг ХБНГУ-ын Конрад Адэнауэрын Сан санхүүжүүллээ

Зохиогч: Сант Марал
Хэвлэн нийтэлсэн: Конрад Аденаурын сан
Он: 2009
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: сонгууль, нийгэм улс төр, засгийн газрын үйл ажиллагаа, төсвийн хуваарилалт, улс төрийн тогтолцоо, улс төрийн нам, сонгогчид, сант марал
Хөтөлбөр: *