card
Боловсрол, нийгмийн бодлого2011Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Хүн амын нутагшилт, суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа

Зохиогч: Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн судлаач Б.Болдбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүн амын нутагшилт, суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа
Хөтөлбөр: *
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол улсын хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, нутагшилт суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, бодлогын зөвлөмж, цаашид авах арга хэмжээний саналыг боловсруулахад орших бөгөөд энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд дараахь зорилтыг тодорхойлж байна. Үүнд:
  • Хүн ам, хөдөлмөрийн зах зээлийн онол, арга зүйг судалгаанд ашиглах
  • Монгол Улсын хүн ам, хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, эдийн засагт нөлөөлөх нөлөөллийг тооцож, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх
  • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийг хүн амын өсөлт, шилжилт хөдөлгөөн, нутагшил, суурьшил, үйлдвэржилтийн төлөв, шинэ ажлын байр, ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ цаашдын хандлагад тулгуурлан судлах
  • Монгол улсын ажиллах хүчний хэрэгцээ, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг тэргүүлэх салбар, нутагшилтын бүсээр судалж, богино болон урт хугацааны төлөвлөлт хийж, таамаглал дэвшүүлэх юм.
Зохиогч: Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн судлаач Б.Болдбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо
Он: 2011
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хүн амын нутагшилт, суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа
Хөтөлбөр: *