card
Зохиогч: Судлаач: А.Батпүрэв, Редактор Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн бодлогын макро эдийн засгийн нөлөөллийн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Уг судалгаа нь төсвийн зарлагыг бодлогын хэрэгсэл болгон сонгож түүний макро эдийн засгийн нөлөөллийг тодорхойлохдоо бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээл буюу ДНБ-ий бүрдэлт, мөнгөний зах зээл, хөдөлмөрийн зах зээлүүдэд задлан авч үзсэнээрээ шинэлэг, магадгүй Монголын нөхцөлд анхдагч болно. Ингэж нарийвчлан судалснаар төсөв ба сонирхож буй хувьсагчдын (эдийн засгийн индикаторууд) хамаарлыг илүү тодорхой харж төсвийн зарлага нь голлон ямар сувгаар макро эдийн засагт нөлөөлж буйг тайлбарлах боломжтойгоороо давуу талтай.

Зохиогч: Судлаач: А.Батпүрэв, Редактор Б.Мөнхсоёл
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн бодлогын макро эдийн засгийн нөлөөллийн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах