card
Зохиогч: Эмхэтгэн бичсэн: Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн банк, ОҮИТБС-ын олон талын хандивлагчдын итгэлцлийн сангийн санхүүжилтээр уг судалгааг хийн, ННФ хэвлэн нийтлэв.
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өгөгдлийн уурхай: 2006-2011оны ОҮИТБС-ын үндэсний тайланд хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Энэхүү тайланд ОҮИТБС-ын өнгөрсөн хугацааны тайлангуудад хуримтлагдсан өгөгдлүүдийг олон нийт, ялангуяа орон нутгийн иргэдийн зүгээс илүү сонирхож байгаа хэлбэр, ангилалд оруулж тайлбарлан дүгнэлт хийж, ОҮИТБС-ын дүрэм, журмыг сайжруулах арга замуудыг санал болгох зорилго тавьсан юм. Тухайлбал, тодорхой компаниас төлөгдсөн төлбөр орон нутгийн засаг захиргаанд очиж байгаа эсэхийг ОҮИТБС-ын мэдээллээс харах боломжгүй байгааг дэлгэж харуулав.

Төр засагт олборлох компаниас өгч байгаа төлбөрийн чухал мэдээллийг аудиторын нэгтгэсэн тайлангаас авах боломжтой ч бүх компанийн мэдээллийг нэгтгэж чадахгүй байна. Түүнчлэн жилд нэг удаа бэлтгэгдэн гардаг аудитын тайлан тухайн санхүүгийн жилийн хувьд л хийгддэг тул олборлох компаниудын төлбөрийн өөрчлөлтийг уг тайлангаас ажиглах боломж байхгүй, мөн олборлох салбарын бүх компаниуд уг санаачлагад хамрагдаж чадаж байгаа эсэхийг тодорхойлох боломжгүй байгааг харуулахыг хичээв.

Зохиогч: Эмхэтгэн бичсэн: Н.Дорждарь
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн банк, ОҮИТБС-ын олон талын хандивлагчдын итгэлцлийн сангийн санхүүжилтээр уг судалгааг хийн, ННФ хэвлэн нийтлэв.
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Өгөгдлийн уурхай: 2006-2011оны ОҮИТБС-ын үндэсний тайланд хийсэн дүн шинжилгээ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь