card
Зохиогч: “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээ, “Ил тод байдал сан” ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн ил тод байдлын товч мониторинг
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Улсын болон орон нутгийн төсвийн ил тод, нээлттэй байдлын зарим асуудалд 2013 оны 2-р сард шуурхай мониторинг хийж энэ явцад цуглуулсан баримт мэдээллээ танилцуулж байна. Бид төсвийн ил тод, нээлттэй байдлыг зохицуулсан эрх зүйн үндсэн баримт бичгээр “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль” ба “Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам” хоёрыг сонгож авсан юм. Учир нь тэдгээрт тодорхой цаглабараас гадна олон нийтэд хүргэх арга хэлбэр, зарим зохион байгуулалт, хариуцах эзэн зэргийг тогтоосон учраас шалгуур болгон ашиглах боломжтой байсан юм. Ингэхдээ, дээрх хууль, журамд зааснаар оны эхний хоёр сард ил тод, нээлттэй болгохыг шаардсан дараах заалтууд хэрхэн хэрэгжсэнийг цахим сайт ба мэдээллийн самбарыг эх сурвалж болгон авч үзлээ.

Зохиогч: “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээ, “Ил тод байдал сан” ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Мониторинг
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төсвийн ил тод байдлын товч мониторинг
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах