card
2013Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогоСудалгаа

Улаанбаатар хотын санхүүжилт

Зохиогч: Судалгааны ажлын хэсэгт Мески Брейн (хотын хөгжлийн ахлах мэргэжилтэн, EASIN ба ажлын хэсгийн ахлагч), Хернандо Гарзон (төрийн санхүүгийн эдийн засагч, олон улсын зөвлөх), Лхагвадоржын Ариунаа (орон нутгийн санхүүгийн мэргэжилтэн), Тоёко Кодама (үйл ажиллагааны ажилтан, EASIN)
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улаанбаатар хотын санхүүжилт
Хөтөлбөр: *

Энэхүү ажлын гол зорилго нь Нийслэл, дүүргүүдийн санхүүгийн систем дотооддоо хэрхэн ажилладаг талаар судлах явдал юм. Энэ ажлын хүрээнд хотын орлогын эх үүсвэр, хотын үйлчилгээ үзүүлэхэд гарч буй зардал, эдгээр харилцааг зохицуулж буй хууль эрх зүйн орчин, мөн төсвийн тайлагналын системд эмпирик шинжилгээ хийнэ. Уг судалгаа нь хотоос үзүүлэх үйлчилгээ, хотын дэд бүтцийн ажлыг

  1. Улаанбаатар хот (нийслэл) гэдэг нэр томьёо нь Улаанбаатар хотын захиргаа болон 9 дүүргийг нэгтгэн илэрхийлнэ 
  2. Цалин түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар нь 2009 оноос аймаг, нийслэлийн орлого байхаар хуваарилагдсан
санхүүжүүлэхэд шаардлагатай төсөв, санхүүгийн эх үүсвэрийг үр ашигтай, тэнцвэртэй хуваарилахад тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлуудыг тодорхойлно. Нийслэлийн санхүүд хийсэн судалгааны ажил бага байгаа тул төсвийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газарт дэмжлэг болох үүднээс цаашид хийгдэх судалгааны сэдвийг санал болгоно.
Зохиогч: Судалгааны ажлын хэсэгт Мески Брейн (хотын хөгжлийн ахлах мэргэжилтэн, EASIN ба ажлын хэсгийн ахлагч), Хернандо Гарзон (төрийн санхүүгийн эдийн засагч, олон улсын зөвлөх), Лхагвадоржын Ариунаа (орон нутгийн санхүүгийн мэргэжилтэн), Тоёко Кодама (үйл ажиллагааны ажилтан, EASIN)
Хэвлэн нийтэлсэн: Дэлхийн Банк
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Улаанбаатар хотын санхүүжилт
Хөтөлбөр: *