card
Зохиогч: МУИС-ийн ЭЗС-ийн Санхүүгийн тэнхимийн профессор Ч.Энхбаяр, Судлаач П. Хишигбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2014 оны төсвийн төсөл: Тойм дүгнэлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Энэхүү тойм дүгнэлт нь Монгол улсын 2014 оны улсын төсвийн төсөлд хөндлөнгийн хараат бус тойм дүгнэлт хийж түүнийгээ Нээлттэй Нийгэм Форум(ННФ)-аас зохион байгуулах “2014 оны Монгол улсын нэгдсэн төсвийн төсөл” сэдэвт хэлэлцүүлгийн үеэр бодлого боловсруулагчид болон судлаачид, иргэний нийгмийн төлөөлөлд танилцуулж, хэлэлцүүлэх зорилготой.  Ингэж ажиллахдаа бид Монгол улсын Сангийн яамнаас боловсруулсан 2014 оны төсвийн төсөлд харьцангуй богино хугацаанд тойм байдлаар үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд түлхүү анхаарсан бөгөөд бодлого боловсруулагчид болон олон нийтэд төсвийн төслийн талаарх мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэх зорилтыг тавьсан болно.

Энэхүү тойм дүгнэлт нь  төсвийн орлого ба зарлагын төлөвлөлт, орон нутгийн төсөв ба тусгай сангууд, төсвийн тэнцэл болон өр гэсэн дэд хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Зохиогч: МУИС-ийн ЭЗС-ийн Санхүүгийн тэнхимийн профессор Ч.Энхбаяр, Судлаач П. Хишигбаяр
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2013
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Монгол Улсын 2014 оны төсвийн төсөл: Тойм дүгнэлт
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах