card
Зохиогч: Судлаач Хууль зүйн магистр Б.Батхишиг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: EITI, ОҮИТБ, уул уурхай, ил тод байдал, ОҮИТБС-ын хуулиуд
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

2002 онд Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС буюу цаашид Санаачилга гэх) дэлхий дахинаа анх танилцуулагдсанаас хойшхи 10 гаруй жилийн хугацаанд дэлхийн 48 улс эл Санаачилгыг хэрэгжүүлэхээр нэгдэн ороод байгаагаас 31 нь “Хэрэгжүүлэгч улс” буюу Санаачилгын шаардлагыг хангасан улс гэсэн статусыг аваад байна. Эдгээрээс Либер, Нигер, Норвеги, Европын холбоо, Англи, Америк, Канад зэрэг улсууд энэ чиглэлээр бие даасан хууль батлан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү харьцуулсан судалгаанд дээрх улс орны ОҮИТБС-ын тухай хуулиудын ерөнхий танилцуулгыг оруулснаас гадна хуулиудыг агуулгынх нь ижил төстэй байдлаар 2 бүлэг болгон 1-р хэсэгт нь Либер, Нигер, Норвеги улсууд, 2 дугаар хэсэгт нь Европын холбоо, Англи, Америк, Канад улсын хуулиудыг багтааж судаллаа. 

 

Зохиогч: Судлаач Хууль зүйн магистр Б.Батхишиг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: EITI, ОҮИТБ, уул уурхай, ил тод байдал, ОҮИТБС-ын хуулиуд
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь