card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2015#UPR #ХЭФИргэний боловсролдFactsheet

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ

Зохиогч: Хүйсийн тэгш эрхийн төв, Хүний эрх хөгжил төв, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Үндсэн уртраг ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Хүний эрхийн ТББ-уудын Форумын 2010 оны нэгдсэн илтгэлд Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй бодлого хөтөлбөрт хүний эрхийн талаас дүн шинжилгээ хийх, бодлого, хөтөлбөрийг хүний эрхэд суурилсан арга зүйгээр боловсруулах, төлөвлөх, бүх түвшинд хэрэгжүүлэх чадавхи бүрдүүлэх, хүний эрхийн үндэсний бүтэц, механизмыг оновчтой бүрдүүлэн бэхжүүлэх, иргэний нийгмийн бие даасан, тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих сан байгуулахад техникийн туслалцаа авахыг онцлон зөвлөсөн. Зарим зөвлөмжийн хэрэгжилтэд тодорхой ахиц гарч хэд хэдэн олон улсын гэрээ конвенцид нэгдэн орж, соёрхон баталсан буюу нэгдэн орох бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Дотоодын хууль тогтоомжийн шинэчлэл явагдаж байгаа ч эдгээр үйл явцад олон нийт, иргэний нийгмийн оролцоо хязгаарлагдмал, олон нийтэд сурталчлан таниулах ажил хангалтгүй байна. 

Зохиогч: Хүйсийн тэгш эрхийн төв, Хүний эрх хөгжил төв, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Үндсэн уртраг ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих