card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2015#UPR #ХЭФИргэний боловсролдFactsheet

ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТААС АНГИД БАЙХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Зохиогч: Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо, Хүүхдийн эрх хамгаалал төв, Иргэдэд туслах хүний эрхийн төв ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТААС АНГИД БАЙХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс “Жэндерийн эрх тэгш байдлын тухай”, “Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай” хуулиудыг баталж, жендэрийн шууд болон шууд бус ялгаварлан гадуурхалтыг хуулиар хориглосон. Мөн “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-д өргөн мэдүүлж, “Гэмт хэргийн тухай” хуулийн төсөлд ялгаварлан гадуурхсан үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцохоор тусгаад байгаа зэргийг иргэний нийгмийн байгууллагууд сайшаан дэмжиж байна. Үүний зэрэгцээ Засгийн газар Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх механизмыг судлах, энэ асуудлаар хууль санаачлахаар тусгасан нь сайшаалтай. Мөн түүнчлэн 2008 оны УИХ-ын сонгуулиар 3 эмэгтэй гишүүн сонгогдсон бол 2012 оны сонгуулиар 11 эмэгтэй УИХ-д сонгогдсон нь шийдвэр гаргах дээд түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог бодитой нэмэгдүүлсэн ахиц юм. Хэдийгээр дээр дурьдсан дэвшилттэй алхмуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа ч ялгаварлан гадуурхалт түгээмэл байсаар байна.

Зохиогч: Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо, Хүүхдийн эрх хамгаалал төв, Иргэдэд туслах хүний эрхийн төв ТББ-ууд хамтран бэлтгэв.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТААС АНГИД БАЙХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих