card
Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Монгол Улс Ази-Номхон Далайн Бүсийн Инчоны стратегийг албан ёсоор хүлээн авч, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль”-ийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс (ХБХ гэх)-ийн оролцоотойгоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц /ХБХЭК/-ийн зарчимд нийцүүлэн өөрчлөхөөр ажиллаж байгаа, “ХБХЭК-ийг 2013- 2016 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” –г анх удаа баталсан зэрэг ахиц байна. Хэдийгээр дээр дурьдсан дэвшилттэй алхмууд хийгдсэн ч хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй, үр дүн тогтвортой биш байгаагаас ихэнх зохицуулалт цаасан дээр л үлдэх хандлага зонхилж байна.

Зохиогч: ХЭФ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Factsheet
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих