card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2015Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдалСудалгаа

ӨГӨГДЛИЙН “УУРХАЙ”-2 МОНГОЛ УЛСЫН ОҮИТБС-ЫН 2012-2013 ОНЫ ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Зохиогч: Эмхэтгэсэн Судлаач А.Батпүрэв, Хянан тохиолдуулсан ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ӨГӨГДЛИЙН “УУРХАЙ”-2 МОНГОЛ УЛСЫН ОҮИТБС-ЫН 2012-2013 ОНЫ ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2012-2013 оны тайлангуудад дүн шинжилгээ хийж, хялбаршуулсан тайлбар мэдээлэл бүхий Өгөгдлийн "уурхай" товхимлын 2 дахь цувралыг бэлтгэн хүргэж байна. 2013 онд ННФ болон ТАН эвсэл хамтран ОҮИТБС-ын 2006-2011оны үндэсний тайланд дүн шинжилгээ хийж эхний товхимлыг гаргаж байсан билээ. 

Зохиогч: Эмхэтгэсэн Судлаач А.Батпүрэв, Хянан тохиолдуулсан ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ӨГӨГДЛИЙН “УУРХАЙ”-2 МОНГОЛ УЛСЫН ОҮИТБС-ЫН 2012-2013 ОНЫ ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь