card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоХүний эрхИргэний оролцоог дэмжих нь2015#ИргэнийБоловсролд#ХүнийЭрхийнБоловсролСудалгаа

ЗАЛУУЧУУДЫН ДУНДАХ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ХОТЫН ЗАХЫН ДҮҮРЭГТ ХИЙСЭН КЕЙС СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Зохиогч: "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ-ын судлаачид хамтран гүйцэтгэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗАЛУУЧУУДЫН ДУНДАХ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ХОТЫН ЗАХЫН ДҮҮРЭГТ ХИЙСЭН КЕЙС СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Налайх дүүрэгт хийсэн энэхүү кейсийн судалгаа нь залуучуудын дундах хүчирхийллийн төрөл хэлбэр, хүчирхийлэл гарахад нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг илрүүлж тогтооход чиглэсэн болно. Судалгааны үр дүнд олж авсан мэдээллээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, АНУ-ын Өвчлөлийг хянах төв зэрэг хүчирхийллээс сэргийлэх асуудлаар ажилладаг нэр хүнд бүхий байгууллагуудын мэдээллийн сан, туршлага, зөвлөмжид тулгуурлан судалж орон нутгийн түвшинд авч хэрэгжүүлж болох бодлого, хөтөлбөрт тусгахуйц зөвлөмжийг боловсрууллаа. 

Зохиогч: "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ-ын судлаачид хамтран гүйцэтгэв
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2015
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗАЛУУЧУУДЫН ДУНДАХ ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ХОТЫН ЗАХЫН ДҮҮРЭГТ ХИЙСЭН КЕЙС СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь