card
2017Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглалСудалгаа

“БАГИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ” ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, НҮБ
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “БАГИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ” ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: *

Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ болон Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг Багийн Нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэх нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хэрэгжилтийг сайжруулах болон байгалийн нөөц ашиглан хэрэгжүүлж буй төслөөс байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах замаар орчны бохирдол, доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох зарчмуудыг хэрэгжүүлэх зохистой арга зам мөн эсэхэд үнэлгээ хийж дүгнэлт гарган, эрхзүйн орчныг сайжруулах зөвлөмж боловсруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.  

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, НҮБ
Он: 2017
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “БАГИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ” ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Хөтөлбөр: *